ក្រុមហ៊ុនច្បាប់វៀតណាមផ្ដល់ការវិនិយោគរបស់វៀតណាមបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសវៀតណាមការបង្កើតអាជីវកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុនវៀតណាម, ប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី, ច្បាប់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវៀតណាម, យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបានផ្តល់សេវា
Italian, Italiano

ការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសវៀតណាម

អ្នកនៅទីនេះ: ទំព័រដើម
Taiwan Address: 3F., No.189, Sec. 2, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
Tel: +886-2-77182688